Faq


singapore

 1. Determine the type of brokerage account you need.1
 2. Compare the costs and incentives.
 3. Consider the services offered.
 4. Decide on a brokerage firm.
 5. Fill out the new account application.
 6. Fund the account.
 7. Start researching investments


malaysia

 1. Determine the type of brokerage account you need.
 2. Compare the costs and incentives.
 3. Consider the services offered.
 4. Decide on a brokerage firm.
 5. Fill out the new account application.
 6. Fund the account.
 7. Start researching investments


hongkong

 1. 確定您需要的經紀賬戶類型
 2. 比較涉及的交易成本和提供的奖励
 3. 考慮提供的服務
 4. 決定經紀公司
 5. 填寫賬戶申請表
 6. 存入帳戶
 7. 開始進行投資研究


taiwan

 1. 確定您需要的經紀賬戶類型
 2. 比較涉及的交易成本和提供的奖励
 3. 考慮提供的服務
 4. 決定經紀公司
 5. 填寫賬戶申請表
 6. 存入帳戶
 7. 開始進行投資研究


japan

 1. 必要な証券口座の種類を決定しましょう。
 2. 手数料とインセンティブを比較しましょう。
 3. 提供されるサービスを検討してください。
 4. 証券会社を決定しましょう。
 5. 証券口座開設申込書に記入しましょう。
 6. 講座に資金を入金しましょう。
 7. 投資のリサーチを開始しましょう


thailand

 1. กำหนดประเภทของบัญชี ค่านายหน้า ที่คุณต้องการ
 2. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและแรงจูงใจ
 3. พิจารณาบริการที่นำเสนอ
 4. ตัดสินใจเลือก บริษัท นายหน้า
 5. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเปิดบัญชีใหม่
 6. ฝากเงินในบัญชี
 7. เริ่มค้นหาการลงทุน


vietnam

 1. Xác định loại tài khoản giao dịch chứng khoán mà bạn muốn mở
 2. So sách chi phí và các ưu đãi
 3. Cân nhắc các dịch vụ được cung cấp
 4. Quyết định chọn công ty môi giới nào để mở tài khoản
 5. Điền vào hồ sơ đề nghị mở tài khoản
 6. Chuyển tiền vào tài khoản
 7. Bắt đầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư